Changes

Անտեսանելի Մարդը

1 byte removed, 06:53, 22 Հուլիսի 2016
/* Գլուխ տասնյոթերորդ։ Բժիշկ Քեմփի այցելուն */
Գրեթե մի ժամ անց՝ մուտքի դռան զանգը տրվեց։ Կրակոցները լսելուց ի վեր ալարելով էր աշխատել, մերթ ընդ մերթ խորհրդածությունների անձնատուր լինելով։ Աշխատանքը թողած՝ ականջ դրեց․ լսեց, թե ինչպես սպասուհին դուռը բաց արեց և սպասեց աստիճանների վրա լսվելիք ոտնաձայնին, բայց դա չեկավ։
 
― Արդյոք ո՞վ էր,— ասաց բժիշկ Քեմփը։
Վստահելի
83
edits