Changes

Բացարձակապէս ամերիկացի լինի

No change in size, 17:35, 15 Դեկտեմբերի 2013
Քաոջոկեր տեղափոխեց էջը «[[Բացարձակապես ամերիկացի լինի]]»-ից «[[Բացարձակապէս ամերիկացի լինի]]»