Changes

Քենը

1 byte removed, 14:44, 18 Հուլիսի 2017
Վարդան դժկամությամբ դարձավ ու, ուղտը պայտողին ինչպես կնայի, այնպես նայեցավ։
— Վարդան, աս ալ դուն կեր,— ըսավ, խմորեղենի թերթ մը երկարելով։ Որոշած ըլլալով չուտել Վարդան պատասխանեց․
— Չէ, չեմ ուտեր, Գևորգ աղա։
Վստահելի
593
edits