«Դեկամերոն»

Գրապահարան-ից

Հեղինակ՝ Ջովաննի Բոկաչչո
Հայպետհրատ
Երեւան
1960


Թարգմանիչ՝
Սուրեն Վահունի
Կարդալ առցանց՝ Դեկամերոն


Խմբագիր՝ Խ. Հրաչյան
Նկարիչ՝ Ռ. Բեդրոսյան
Գեղ․ խմբագիր՝ Ան. Գասպարյան
Տեխ․ խմբագիր՝ Է. Ճանճապանյան
Վերստուգող սրբագրիչներ՝ Քն. Բարսեղյան,Ռ․ Սարգսյան

Պատվեր՝ 5։
Տիրաժ՝ 50000։

Հանձնված է արտադրության 1960 թ․։
Ստորագրված է տպագրության 30.VI.1960թ․։
Թուղթ՝ 60x92 1/16: Տպագ․ 47,5 մամ.։
հրատ․46,0 մամ. + ներդիր։
Գինը՝ 10ռ․ 75 կ․

ՀՍՍՌ Կուլտուրայի մինիստրության Հրատարակչությունների և պոլիգրաֆ
արդյունաբերության Գլխավոր վարչության Պոլիգրաֆկոմբինատ
Երևան, Տերյան 91։