«Ծաղկաքաղ․ ֆրանսիական դասական քնարերգության»

Գրապահարան-ից

«Սովետական գրող» հրատարակչություն Երևան 1976

Թարգմանիչ․ Աբրահամ Ալիքյան


Խմբագիր՝ Վ․Հ․ Բաբայան
Նկարիչ՝ Ա․Ի․ Յարալյան
Գեղ․ խմբագիր՝ Ան․Վ․ Գասպարյան
Տեխ․ խմբագիր՝ Ս․Մ․ Սիմոնյան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Հ․Լ․ Ղալումյան

Հանձնված է շարվածքի 19/03 1976 թ․։
Ստորագրված է տպագրության 30/08 1976 թ․։
Թուղթ՝ № 1 70X180 1/32:
Պատվեր 1275:
Տպաքանակ 10.000:
Գինը 32 կ․։

«Սովետական գրող» հրատարակչություն Երևան-9, Տերյան 91։
ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետական հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի գործերի պետական կոմիտեի №6 տպարան։
Երևան Թումանյան փողոց №23/1։