«Հոբիտ կամ գնալն ու գալը»

Գրապահարան-ից
Հոբիտ կամ գնալն ու գալը

Հեղինակ՝ Ջոն Ռոնալդ Ռուել Թոլքին


Կարդալ առցանց՝

Ներբեռնել՝
epub նիշք


Թարգմանիչ՝
Էմմա Մակարյան


«Սովետական գրող» հրատարակչություն
Երեւան
1984


Գրադարանային մատենաշար
Ջոն Ռոնալդ Ռուել Թոլքին
ՀՈԲԻԹ ԿԱՄ ԳՆԱԼՆ ՈՒ ԳԱԼԸ
Հեքիաթ֊վիպակ
Դպրոցական միջին տարիքի համար

Խմբագիր՝ Շ․ Ա․ Գրիգորյան
Նկարիչ՝ Մ․ Բելոմինսկի Գեղ․ խմբագիր՝ Վ․ Գ․ Հարությունյան
Տեխ․ խմբագիր՝ Ս․ Մ․ Սիմոնյան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Հ․ Ն․ Զորյան

Հանձնված է շարվածքի 25.07.84 թ․։
Ստորագրված է տպագրության 29.10.84թ․։
Չափսը՝ 84x108 1/32։
Թուղթ՝ տպագր․ №1։
Տառատեսակ՝ «Նորք»։
Տպագրություն՝ բարձր։
15,96 պայմ. տպ. մամ., 16,26 պայմ․ ներկ․ թերթ․, 13,75 հրատ․ մամ․։
Տպաքանաք՝ 30000։
Պատվեր՝ 2121։
Գինը՝ 65 կոպ․

«Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան ― 9, Տերյան 91։
ՀՍՀՀ հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի
և գրքի առեւտրի գործերի պետական կոմիտեի
№1 տպարան

Երևան, Ալավերդյան փող․ №65։