«Ծիպիլին, Տիմբական և ծիծաղը»

Գրապահարան-ից
Ծիպիլին, Տիմբական եւ ծիծաղը


Հեղինակ՝ Սաղաթել_Հարությունյան


Կարդալ առցանց՝


Ներբեռնել՝

եփաբ ֆորմատով։


«Արեւիկ» հրատարակչություն
Երեւան
1990

Նկարիչ՝
Ռուբեն Գրիգորյան

ԳՄԴ 84Հ7―4

   Հ422
   84Հ

ԿՏ ―――――

   Հ422


ISBN 5-8077-0273-5


Գրական֊գեղարվեստական հրատարակություն
Հարությունյան Սաղաթել Մամիկոնի
ԾԻՊԻԼԻՆ, ՏԻՄԲԱԿԱՆ ՈՒ ԾԻԾԱՂԸ
Հեքիաթ֊վիպակ
Դպրոցական կրտսեր տարիքի համար

Խմբագրության վարիչ՝ Ս․ Ս․ Մուրադյան
Խմբագիր՝ Մ․ Ս․ Բադալյան
Գեղ․ խմբագիր՝ Ս․ Գ․ Սաֆյան
Տեխ․ խմբագիր՝ Հ․ Ժ․ Համբարձումյան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Մ․ Ց․ Խաչատրյան

Հանձնված է շարվածքի 29.12.89 թ․։
Ստորագրված է տպագրության 27.08.90թ․։
Չափսը՝ 84x108 1/16։
Թուղթ՝ օֆսետ։
Տառատեսակ՝ «Արարատ»։
Տպագրություն՝ օֆսետ։
14,28 պայմ. տպ. մամ., 57,12 պայմ․ ներկ․ թերթ․, 13,3 հրատ․ մամ․։
Տպաքանաք՝ 30000։
Պատվեր՝ 2771։
Գինը՝ 3ռ․

«Արևիկ» հրատարակչություն, Երևան ― 9, Տերյան 91։
Հայաստանի Հանրապետության հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի
և գրքի առեւտրի գործերի պետական կոմիտեի
ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏՊԱՐԱՆ

Երևան 82 ― Ծովակալ Իսակովի պող․ 48։