Changes

Եթե դուն զայն հասկցած էիր…

Ավելացվել է 15 բայտ, 09:11, 14 Փետրվարի 2017
* * *{{ԵրեքԱստղ}}
Օրեր անցան։ Կյանքը կը թավալեր սիրտիս վրայեն ծանրորեն, խելահեղ, ու ես լավ չէի հասկնար թե ինչո՞ւ այլևս չէի երգեր, քիչ կը խոսեի ու գեշ կը ճաշեի։