Changes

Երգարան (1956)

Ավելացվել է 21 բայտ, 12:37, 1 Օգոստոսի 2018
Մեր երկրում ազատ, ուրախ,
Ուր գարունն է միշտ բուրում,
Դու ծաղկել ես շողշողուն,
::::Կարինե,
::Եվ խոսքերըդ սրտակեզ,
::::Կարինե,
Արևոտ, պայծառ աղջիկաղջիկ։
::Կարինե, Կարինե,
::Քեզ համար եմ հորինել
Ձին է գալիս սարի գըլխին,
Սարի դոշին, դաշտերին,
Աչքըս քըցել եմ քո ճամփին,
Վայ եմ տալիս չոր գըլխիս։
::Ես մեռնում եմ ետ արի,
::Դու իմ յարես կապեցիր,
::Էն էլ դարդու ետ արի,արի։
Աչքըրս ճամփիդ է, արի,
Արի հոգիս առ, արի,
Մեղքըս երեսով չըտաս,
Փոշմանել եմ, ինչ արի։
::::::Ետ արի։
</poem>
Արևը կապել է կամար,
Անձրևը թափեք թափել է գոհար,
Կոլխոզի արտերի վրա,
Իմ յարի մազերի վրա։
Միշտ ուրախ ես դու քո հանքերի հետ,
Ժայռեր ես հղկում, պղինձ ես պոկում անվերշանվերջ,
Որ հզոր մնա աշխարհը մեր շեն,
Որ հնգամյակի երգերը զիլ հնչեն։
Ժողովուրդներ ականջ արեք խաղաղության տաղերին,
Գուսան եմ, են ես զարկում եմ սրտիս սազի լարերին,
Հանգցնենք սև հրդեհը, հուրը կռվի
Աշխարհը չբռնի։
Սիրած յարս գութանավոր,
Էդ քո ձենից թող դղրդա դաշտ ու ձոր
Սև հերկերի հերոս յարս հոռովել,հոռովել․
Սիրով հերկի սիրտս քեզ եմ նվիրել։
Հո՜, հոռովել, հո՜։
Յար արի, յար արի
Արի ջան արի,
Մարալ մեր սարփսարի,
Ես քեզ ինչ արի։
::Բերքդ անուշ,
::Կոլխոզնիկ յար
::Քո սերն անըւշ։անուշ։
Պետությանը խոսք ես տվեքտվել
::Խոսք ես տվել,
::Գործ ես արել,
Ջանե, հե՜յ ջան, Սաթո ջան։
Հե՜յ ջան, քանջան, մինչև կեսօր
Գործը անենք հալալ կես, ջան,
Դե շուտ արեք, ջանե, ջան
Անցա, թռա ճամփա ու քոլ,
Ճակտիս դիպան հովերը,
Ա՜խ, անուշ քարյար, ինձ թըվաց թե
Համբույրներդ են հովերը։
::Գիշեր էր կես, ելա քնից,
::Ասի՝ մի գամ ձեր գուռըդուռը,
::Ելա, անցա սարից, ձորից,
::Ծոցս դրած ալ նուռը։
::Քաջ մարտիկ է հայրենիքի։
Երեկ, հերոս զինվոր է էր նա,
Այսօր, հերոս բանվոր է նա,
Այն լավ տըղին ոսկե խաղող,
Թասը տըվիր պաղ ջրով,
Այն օրվանից ինձ գերեցիր,
Սիրտըս լըյցրիր լըցրիր քո սիրով։
Դու գեղեցիկ ես, սիրուն,
Եղնիկ ես մեր սարերի,
::::::::<FONT SIZE="-1">Խոսք և եղանակ՝ '''Ս. Դավթյանի'''</FONT>
===ՍԻՐԵԼԻ ՀՈԳՅԱԿ===
<poem>
Օ՜ սիրելի հոգյակ,
Ա՜խ, դարձել ես ողջ աշխարհում,
Մի պաշտելի էակ,.
Եկ, սեր իմ փայփայիր,
Եկ, սեր իմ փայփայիր,
Հարցրի թէ ո՞ւր ես, սերըս իմ ո՞ւր ես,
Ինձ ասաց այսպես՝
— Մի հարցնի օ՜ ինձ չես գտնի յար,
Չը փնտրես երբեք.
Խղճա ինձ, ասի եկ, խղճա ինձ տար,
Քեզ հետ ինչպես ա՜խ, ինչպես,
Հե՜յ, նորած լուսնյակ վառվի
Քո սիրով ինչքա՜նյինչքա՜ն,ինչքան վառվի
Սիրելի հոգյակ...
</poem>
Սարը գայիր արևծեգին,
Սեր երգեիր սարի լանջին,
Սերըդ տանջող, սեըըդ սերըդ անգին,
Ձենդ հասներ իմ ականջին։
Յար, քո հոգուն մեռնեմ նազեր,
::Քելե՛, քելե՛, յար, քելե քելե՛ նազով։
Օլորուն են գլխիդ մազեր,
::Քելե՛, քելե՛, յար, քելե՛, սազով։
Վստահելի
1396
edits