Changes

Երգարան (1956)

2 bytes removed, 12:43, 26 Օգոստոսի 2018
::Յուր մշակին...
— Դո՛ւս քաշի Բոզ-Բեղավին,
Վըրա դրրեք դըրեք թամքը սադաֆին,
Սաֆար կերթամ չուր Ջըզիրեն։
::Հազար ափսո՜ս Մոկաց Միրզեն։
Եկավ հավք ըմ էլ,
Թրղթիկ Թըղթիկ կեր բերան,
Առի, կարդացի
Իմ գըլխու ֆերման.
Սիրտըս նման է էն փըլած տըներ,
Կոտրեր գերաններ, խախտեր է սըրներսըներ,
Բուն պիտի դընեն մեջ վայրի հավքեր,
Երթամ, ձի թալեմ էն գարնան գետեր,
Ըլնեմձըկներու Ըլնեմ ձըկներու ձագերացըն կեր,
::Ա՜յ, տո լաճ տընավեր։
Սև ծով մ’եմ տեսեք տեսե, սիպտակն էր բոլոր,
Ալին կըզարներ, չէր խառնի հիրոր,
Էն ո՞րն է տեսե մեկ ծովն երկթավոր,
Իմ դարդին դարման արեք։—
Սարերը հով չեն անում, (2)
Իմ դարդին դարման. անում։ (2)
</poem>
<poem>
Չինար ես, կռանալ կռանա՛լ մի,
::::Յա՜ր, յա՜ր,
Մեր դըռնեն հեռանալ մի,
::::Յա՜ր, յա՜ր,
::Յա՛ր, նա, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
::Նայ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յէ նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
Յա՛ր, աստվածդ կըսիրես,
::::Յա՜ր, յա՜ր,
Հեռու ես, մոռանալ մի,
::::Յա՜ր, յա՜ր,
::Յա՜րՅա՛ր, նա, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
::Նայ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ։
Գարուն ա, ձուն ա արել,
::Վա՜յ լե,լե, վա՜յ, լե, լե,
::Վա՜յ լե, լե, լե, լե,
Իմ յարն ինձանից ա սառել,
Զուլոն կապեց ոսկե քամար,
Ես կըմեռնեմ քեզի համար։
::Հազա՜ր Հավա՜ր Զուլո, մադա՜թ Զուլո,
::Բացվիր, բացվիր, բացվիր,
::Բացվիր, իմ վարդ Զուլո։
Կընմանիս բամբկի քուլա,
Աչքըս տեսավ, սիրտըս կուլա.
::Հավա՜ր, Զուլո, մադա՜թ, Զուլո,
::Բացվիր, բացվիր, բացվիր,
::Բացվիր, իմ վարդ Զուլո։
'''Տղա.'''— Ջա՛նեջան։
'''Աղջիկ.'''— Սարի թըրթնջուկ թաղաթազա,
::Մեղր ու շաքար քեզ մազա,
::Ինձ պես նազանի աղջիկ
::Ցավերըս իրար մի՛ տա։
Հա՛, տըվեք, ետ տրվեքտըվեք, սարեր, հովն ընկավ,
Սըրտիս խընդում ծովն ընկավ,
Հո՜վ, հո՜վ, հովն ընկավ,
::Գյուլում ջան,
Ձեր դռանը խընկի ծառ,
::Գդուլում Գյուլում ջան,
Խնկենին ա բերել բար,
::Գյուլում ջան,
::Իմ անուշ բալի քունը կըտանի։
Օրոցքրդ Օրոցքըդ օրրիմ, օրով բոյ քաշիս,Մըզկտան Մըղկտան ձայնով սիրտըս չի մաշիս.
::Օր, օր, օր, բալաս, օր, օր ու նանի,
::Իմ անուշ բալի քունը կըտանի։
::Արևի տակին
Քելեր, ցոլեր իմ յարը։
::Սարի սովիրսովոր,
::Շե՛կ տըղա,
::Շող արեգակ,
<poem>
Տոթն Յոթն օր, յոթ գիշեր
Շամամն ի գոտիս թոռմըշեր,
Յար մեզիկ դըռնեն չելներ,
::Վա՛յ, լո՜, վա՜յ, լո՜։
::Յարսի խռովավ,
::Շաղգամ թոռոմավ.,
::Հովիվ խռովավ,
::Ոչխար մոլորավ,
Գամ նըստիմ քու հերանց բաղչեն,
Էնքան զարնիմ, էնքան ասեմ,
Չուր հալի միս, թափի իմ չանեն։ջանեն։
::Վա՜յ, լո, վա՜յ, լո,
::Վա՜յ, լո՜, վա՜յ, լո՜։
Խաբար կուտան մեծ աղբորըս
::Ջանո ջան,
Տըղա, տըղա, տուր այչուղըս։այլուղըս։
::::'''Տղա'''
Վստահելի
1396
edits