Changes

Քսան հազար լյո ջրի տակ

Ավելացվել է 2 բայտ, 06:11, 11 Հուլիսի 2016
/* Գլուխ վեցերորդ։ Արագ ընթացք */
— Անշուշտ։
* Թիավարողների կյանքն էլ վտանգի կենթարկվի։
— Ինչպես նաև իմ կյանքը,— հանգիստ պատասխա նեց Նեդ Լենդը։
Վստահելի
1318
edits