Changes

Կոմս Մոնտե-Քրիստո

Ավելացվել է 202 բայտ, 20:54, 30 Մարտի 2021
— Ո՛չ, հայր,— թոթովեց Վիլֆորը,— համենայնդեպս, հուսով եմ։
֊ Իսկ գալով այս իրերին,որ քո խնամքին եմ թողնում, ապավինում եմ շրջահայեցությանը։ Դու կկարողանաս դրանք թաքցնել։