Changes

Կոմս Մոնտե-Քրիստո

3 bytes removed, 20:58, 30 Մարտի 2021
— Ո՛չ, հայր,— թոթովեց Վիլֆորը,— համենայնդեպս, հուսով եմ։
֊ Իսկ գալով այս իրերին,որ քո խնամքին եմ թողնում, ապավինում եմ շրջահայեցությանը։ Դու կկարողանաս դրանք թաքցնել։